Școala Primară "Carol I" Iași

 
 

"ȘCOALA CEA MAI BUNĂ E ACEEA ÎN CARE ÎNVEȚI ÎNAINTE DE TOATE CUM SĂ ÎNVEȚI."
 
                                                               (Nicolae Iorga)

ANUNȚURI      

VIZIUNEA

Acest deziderat se va realiza prin:

- construirea şi promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţională;

- asigurarea de către școala noastră a unui act educațional la standarde europene;

- reconsiderarea managementului la nivelul şcolii, în perspectiva egalizării şanselor, precum şi îmbunătăţirea calităţii acestuia, prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor şi îndeplinirea lor;

- crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii;

- curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

- încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare;

- prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare;

- creşterea performanţei şcolare;

- gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.

MISIUNEA

În contextul unei societăţi dinamice, în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Școala Primară „Carol I” Iași este o comunitate de învățare care valorifică tradiția, stimulează potențialul personal al fiecărui copil, cultivă excelența, promovează o educaţie modernă, fundamentată pe valori şi principii europene. Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii. Demersul nostru educațional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue. Dimensiunea europeană a educației capătă noi valențe odată cu realizarea unei “societăți a cunoașterii”: „O Europă a cunoașterii este acum recunoscută pe scară largă ca fiind un factor de neînlocuit pentru dezvoltarea socială și umană, precum și o componentă indispensabilă consolidării și îmbogățirii cetățeniei europene, capabilă să ofere propriilor cetățeni competențele necesare pentru a face față provocărilor noului mileniu și, totodată, conștiința valorilor comune și a apartenenței la același spatiu social și cultural” (Declarația de la Bologna, 19 iunie 1999). Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:

- Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi instructive, prin perfecţionarea continuă a personalului angajat;

- Crearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;

- Garantarea pregătirii în ciclul primar, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

O încercare de reconstituire a trecutului Școlii Carol I

Prof. Dr. Eliza Ilie, Prof. Dr. Elvira Rotundu, Prof. Raluca Iarovoi

Înființarea și funcționarea Scolii Primare de Băieți Carol I reprezintă un moment de referință, nu numai pentru orașul Iași, ci poate constitui un model pentru întreaga evoluție a învățământului românesc din epoca modernă. Intențiile generoase ale întemeietorilor acestei școli vor prinde viață prin strădaniile a generații și generații de profesori și elevi, într-un climat de factură sufletească deosebită. De altfel,orașul Iași, unul dintre cele mai importante centre de educație ale țării, a fost beneficiarul unei atenții deosebite din partea oamenilor politici și ale personalităților veacului al XIX-lea, preocupate de ridicarea nivelului de instrucție al copiilor. Aici s-au realizat experimente didactice al căror rezultat a recomandat generalizarea lor, au pornit inițiative care au dus la creșterea calității actului de instrucție și s-au desfășurat activități ce pot fi integratete cu succes în viața culturală și intelectuală a comunității. Câteva aspecte privitoare la istoria Școlii Primare de Băieți nr. 2 Carol I în perioada 1843 – 1948 ...